Termeni și condiții generale pentru companii

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE ȘI DE LIVRARE ALE EUROBOX TECHNOLOGIES SRL

I. Aplicabilitate

a) Următorii termeni și condiții generale de vânzare și livrare ale Eurobox Technologies SRL se aplică persoanelor juridice și instituțiilor publice care încep și/sau desfășoară relații comerciale cu Eurobox Technologies SRL.

b) Acești termeni și condiții se aplică tuturor ofertelor și cotațiilor făcute și tuturor contractelor privind vânzările și livrările de către Eurobox Technologies SRL și furnizarea de către Eurobox Technologies SRL de servicii și/sau consultanță. Prin plasarea unei comenzi, Clientul acceptă acești termeni și condiții, excluzând alte condiții. Abaterile de la aceste condiții generale se aplică numai dacă sunt convenite în mod explicit în scris. Vânzătorul este obligat să respecte doar condițiile din confirmarea comenzii. Presupunem că un Cumpărător nu acceptă confirmarea comenzii. În acest caz, el trebuie să notifice imediat vânzătorul în scris, în termen de cel mult 24 de ore.

c) Condițiile de orice natură aplicate de către Client, anexate sau transmise odată cu comanda de cumpărare, se aplică numai dacă au fost acceptate în mod explicit și în scris de către Eurobox Technologies SRL prin semnătura de aprobare.

d) Declarațiile Eurobox Technologies SRL prin oferte de preț și/sau promoții, comunicate, cataloage, recomandări, broșuri și/sau fișe tehnice de promovare a bunurilor și serviciilor, a domeniilor industriale în care acestea pot fi utilizate sau a aplicațiilor acestora vor fi întotdeauna interpretate ca informații generale și niciodată ca referindu-se în mod specific la un anumit tip de aplicație. Prin urmare, Clientul este responsabil pentru aplicațiile specifice ale bunurilor oferite de Eurobox Technologies SRL pentru un anumit tip de utilizare, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod explicit și în scris.

e) În cazul în care o clauză individuală din prezentul document este sau devine nulă, eficacitatea celorlalte clauze nu va fi afectată.

II. Oferte, cotații și comenzi

a) Toate ofertele și cotațiile nu au caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care se precizează în mod explicit că sunt obligatorii. În scris, Eurobox Technologies SRL va confirma comenzile folosind fie Confirmarea Comenzii, fie, în lipsa acesteia, factura. Eurobox Technologies SRL se angajează doar prin această confirmare. Eurobox Technologies SRL își rezervă dreptul la marja de variație obișnuită în ceea ce privește cantitățile și detaliile tehnice, precum dimensiunile, greutățile, rezistența culorilor și durabilitatea.

b) Termenele de livrare menționate în ofertele, cotațiile și confirmările de comandă emise de Eurobox Technologies SRL au întotdeauna un caracter orientativ și nu sunt niciodată obligatorii, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod explicit în scris.

III. Prețuri

a) Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, toate prețurile sunt ex-works, fără taxa pe valoarea adăugată. Toate prețurile se bazează pe factorii de cost, impozite, taxe, importuri, cursuri de schimb etc. în vigoare la momentul ofertei sau al cotației sau la momentul confirmării. Până la finalizarea livrării, Eurobox Technologies SRL își rezervă dreptul de a transmite modificări ale acestor factori de cost sau de a anula oferta sau cotația sau de a anula acordul, în totalitate sau parțial, fără a interveni în mod judiciar și fără a angaja răspunderea pentru daune, în cazul în care factorii de cost se modifică în mod semnificativ.

b) Eurobox Technologies SRL nu are nicio obligație față de înțelegerile de preț anterioare pentru comenzi ulterioare (comenzi plasate de același Client pentru aceleași produse comandate anterior).

IV. Livrarea

a) Livrarea se va face la data sau în perioada menționată în confirmare. În cazul în care în confirmare se menționează efectuarea livrării la cerere, clientul trebuie să asigure livrarea integrală în termen de trei luni de la data confirmării. Eurobox Technologies SRL are dreptul de a livra în mod eșalonat. Eurobox Technologies SRL are dreptul, ori de câte ori este cazul, să livreze cu până la 5% mai mult sau mai puțin decât cantitatea menționată în confirmarea comenzii și să factureze în consecință. În cazul în care Clientul nu a luat în primire bunurile la data convenită, bunurile vor fi depozitate în contul și pe riscul Clientului.

b) În cazul în care, în opinia companiei Eurobox Technologies SRL, informațiile necesare pentru executarea Contractului nu se află în posesia Eurobox Technologies SRL la timp pentru a afecta executarea la data convenită, atunci Eurobox Technologies SRL are dreptul de a stabili o nouă dată de livrare și de a revizui prețul sau de a anula sau rezilia Contractul. Depășirea de către Eurobox Technologies SRL a datei și/sau a orelor de livrare convenite nu constituie o încălcare a contractului. Acestea nu dau dreptul Clientului să anuleze sau să rezilieze contractul în totalitate sau parțial și/sau să ceară daune.

c) Termenul de livrare se prelungește fără preaviz în cazul în care apar întârzieri datorate următoarelor situații:

 • întrebările comerciale sau tehnice dintre părțile contractante referitoare la executarea comenzii sunt în curs de clarificare la data și după data confirmării comenzii;
 • nerespectarea de către Client a oricărei obligații care rezultă din contract;
 • neîndeplinirea de către furnizorii Eurobox Technologies SRL a termenului de livrare confirmat de Eurobox Technologies SRL clientului prin confirmarea comenzii.

d) În cazul în care apare oricare dintre situațiile menționate mai sus, Eurobox Technologies SRL are dreptul de a rezilia contractul fără nicio obligație, în afară de restituirea tuturor sumelor plătite în avans de către client.

e) Depășirea de către Eurobox Technologies SRL a datei și/sau orelor de livrare convenite nu constituie o încălcare a contractului și nu dă dreptul clientului să anuleze sau să rezilieze Contractul în totalitate sau parțial și/sau să ceară daune-interese.

V. Rezervarea proprietății

a) Toate bunurile livrate și care urmează a fi livrate rămân în proprietatea Eurobox Technologies SRL. Eurobox Technologies SRL își rezervă dreptul de a dispune de ele până la plata integrală a tuturor creanțelor Clientului datorate sau care urmează să devină datorate Eurobox Technologies SRL în orice cont. În cazul în care plata de către Client este întârziată în totalitate sau parțial, sau la începerea oricărei acțiuni sau proceduri în care este implicată solvabilitatea Clientului, Eurobox Technologies SRL poate (fără a aduce prejudicii oricăror alte drepturi ale sale) să recupereze toate bunurile furnizate de acesta, al căror titlu de proprietate a rămas la Eurobox Technologies SRL și care se află încă la sediul Clientului.

VI. Revendicări și plângeri

a) Reclamațiile privind cantitățile și defectele vizibile care ar fi putut fi descoperite în timpul unei inspecții periodice și atente vor fi aduse la cunoștința Eurobox Technologies SRL în scris în termen de opt zile de la livrare.

b) Reclamațiile cu privire la defectele care nu sunt vizibile și care nu ar fi putut fi descoperite în timpul unei inspecții regulate și atente vor fi aduse la cunoștința Eurobox Technologies SRL, în scris, în termen de opt zile de la descoperire, dar până la 30 de zile de la livrare.

Orice drept la reclamație se prescrie dacă:

 • Revendicările nu au fost încă făcute în scris și în termenele prevăzute;
 • Eurobox Technologies SRL nu a avut încă posibilitatea de a examina reclamația la fața locului;
 • Bunurile continuă să fie utilizate.

Transporturile retur vor fi acceptate de către Eurobox Technologies SRL numai după o aprobare scrisă prealabilă. Reclamațiile nu vor da niciodată dreptul Clientului să amâne sau să refuze plata facturilor scadente și nici să aplice vreun drept de suspendare a contractului.

c) Variațiile de culoare ale produselor livrate sunt considerate acceptabile de ambele părți și nu sunt niciodată interpretate ca fiind un defect.

VII. Garanția

a) Eurobox Technologies SRL garantează că produsele sale sunt realizate din materiale de înaltă calitate și au fost produse cu profesionalism. Presupunând că, totuși, bunurile furnizate de Eurobox Technologies SRL ar prezenta imperfecțiuni din cauza unor defecte de fabricație și/sau de material. În acest caz, Eurobox Technologies SRL va repara (sau va dispune repararea), la alegerea sa exclusivă, aceste defecte sau va pune la dispoziție (sau va face să fie puse la dispoziție) piesele necesare pentru reparație, sau va înlocui complet bunurile respective, sau va rambursa cel mult valoarea facturată a bunurilor defecte. Această garanție este valabilă pentru o perioadă de maximum trei luni de la livrare.

b) Revendicările în cadrul acestei garanții se comunică companiei Eurobox Technologies SRL prin scrisoare recomandată în termen de opt zile de la apariția unui defect. În cazul în care o reclamație nu este exprimată în timp util, orice pretenție față de Eurobox Technologies SRL devine nulă. Revendicările în justiție se introduc în termen de un an de la depunerea reclamației.

c) Sunt, în orice caz, excluse din garanție defectele care rezultă din:

 • nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, a regulilor de funcționare etc. sau a utilizării în alt mod decât cel prevăzut în condiții normale;
 • uzura normală;
 • asamblarea/instalarea sau repararea de către terți sau de către Client fără acordul prealabil scris al Eurobox Technologies SRL.

d) În cazul bunurilor produse și livrate la comandă sau al celor pentru care Eurobox Technologies SRL a prezentat o mostră Clientului sau al celor pentru care Eurobox Technologies SRL urmează indicațiile Clientului, părțile sunt de acord să compare bunurile cu prototipurile acceptate de Client. Eurobox Technologies își va asuma răspunderea numai dacă calitatea bunurilor este mai mică decât cea a mostrei.

e) Dacă Eurobox Technologies SRL înlocuiește piese/bunuri în conformitate cu obligațiile sale de garanție, bunurile sau piesele înlocuite devin proprietatea sa.

f) Dacă Cumpărătorul face o reclamație și nu se constată niciun defect pentru care Vânzătorul este răspunzător, Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru munca și costurile suportate din cauza reclamației. Presupunem că remedierea defectelor necesită intervenția asupra altor echipamente în afară de bunuri. În acest caz, Cumpărătorul este responsabil pentru orice muncă sau costuri cauzate de acestea.

VIII. Obligativitatea

a) Eurobox Technologies SRL nu răspunde pentru orice costuri, daune sau dobânzi (inclusiv daune indirecte), fie că sunt directe sau indirecte, cauzate de orice sfat sau recomandare dată de Eurobox Technologies SRL sau de acțiunile întreprinse de către aceasta, de nelivrarea sau de aplicarea sau utilizarea bunurilor. Eurobox Technologies SRL este răspunzătoare doar pentru defectele de fabricație și/sau de materiale. În cazul în care Eurobox Technologies consideră că reclamațiile referitoare la aceste defecte sunt întemeiate, poate alege să:

 • repare defectele;
 • livreze bunuri pentru a fi înlocuite în loc să returneze bunurile cu defecte;

sau

 • să anuleze sau să rezilieze Contractul, fără nicio notificare și fără intervenția Justiției și să returneze plata pentru bunuri în loc să returneze bunurile cu defecte.

b) Eurobox Technologies SRL nu va răspunde pentru costurile, daunele și dobânzile (inclusiv daunele indirecte) suportate sau care vor fi suportate pentru repararea, îndepărtarea, utilizarea sau înlocuirea bunurilor ca rezultat direct sau indirect al defectelor. Clientul va absolvi Eurobox Technologies SRL de toate pretențiile terților care rezultă din defecte.

c) Eurobox Technologies SRL nu va răspunde pentru:

 • încălcarea brevetelor, licențelor sau a oricăror drepturi de proprietate intelectuală și/sau a altor drepturi ale terților ca urmare a utilizării datelor furnizate de către sau în numele Clientului;
 • daune sau pierderi datorate oricărei cauze care implică materii prime, semifabricate, modele, produse, unelte, etc. furnizate de Client.

IX. Drepturile de proprietate industrială

a) Drepturile de autor și de proprietate industrială asupra estimărilor, programelor, desenelor, ilustrațiilor, listelor de materiale, ofertelor, specificațiilor și altor informații furnizate de Eurobox Technologies SRL rămân în posesia Eurobox Technologies SRL. Acestea nu vor fi copiate fără acordul scris al Eurobox Technologies SRL. Clientul va trata orice informație primită de la Eurobox Technologies SRL ca fiind strict confidențială și nu o va comunica unor terțe părți fără permisiunea prealabilă în scris a Eurobox Technologies.

b) Nici desenele, software-ul, stereotipurile, matrițele sau sculele (chiar dacă sunt realizate în cooperare cu Clientul sau pe cheltuiala acestuia), nici produsele fabricate cu acestea nu pot fi copiate fără permisiunea scrisă a Eurobox Technologies SRL. Matrițele, utilajele etc. vor rămâne proprietatea Eurobox Technologies SRL, chiar dacă Clientul a comandat fabricarea lor sau a fost taxat cu costurile acestora. Clientul va absolvi Eurobox Technologies SRL de toate pretențiile terților care rezultă din orice încălcare a unui drept de proprietate industrială în legătură cu fabricarea, livrarea sau utilizarea unui produs sau a unei lucrări efectuate, realizate conform specificațiilor clientului respectiv.

X. Plata

a) Plata se va face în termen de cinci zile de la data facturii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în confirmare. Toate plățile se efectuează fără deduceri sau compensații.

b) Eurobox Technologies SRL are dreptul de a percepe penalități de 0,05% pe zi din valoarea datorată pentru primele 30 de zile de întârziere și de 0,5% pe zi calculată la valoarea datorată pentru întârzieri mai mari de 30 de zile.

c) Orice plată parțială va fi dedusă mai întâi din valoarea penalităților și a costurilor, chiar dacă Clientul declară că plata efectuată este aferentă unei facturi. Toate costurile, atât judiciare cât și extrajudiciare, acestea din urmă evaluate la 10% din suma facturată. Tot în contul Clientului sunt suportate nu mai puțin de 3.000 euro pentru colectarea și recuperarea sumelor restante.

XI. Suspendare

a) În cazul în care Clientul nu efectuează o plată integrală, Eurobox Technologies SRL nu va mai avea obligația de a efectua orice altă prestație și va avea dreptul să anuleze sau să rezilieze Contractul, în mod sumar și fără intervenție judiciară și fără a anula obligațiile Clientului de a-și îndeplini partea sa din Contract și/sau de a despăgubi Eurobox Technologies SRL pentru daune.

XII. Îmbunătățirea continuă

a) Produsele Eurobox Technologies vor fi supuse dreptului Eurobox Technologies de a efectua ajustări și modificări continue pentru a îmbunătăți calitatea și funcționalitatea. Prin urmare, Eurobox Technologies are dreptul de a livra produsele Eurobox Technologies care au fost modificate față de produsele livrate inițial, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu specificațiile de produs ale Eurobox Technologies.

XIII. Circumstanțe neprevăzute

a) Niciuna dintre părțile contractante nu este răspunzătoare pentru neexecutarea în termenele specificate și/sau executarea necorespunzătoare – în totalitate sau parțial – a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

b) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice cealaltă parte în termen de cinci zile de la producerea evenimentului și să ia măsurile necesare pentru a limita consecințele acestuia.

c) Dacă, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului respectiv, acesta nu încetează, părțile au dreptul de a notifica de comun acord încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să invoce clauze penale.

d) În caz de circumstanțe neprevăzute, cum ar fi război, tulburări sociale, incendii sau dezastre, greve, intervenții guvernamentale, litigii vamale, precum și în caz de condiții meteorologice nefavorabile, accidente auto, indiferent dacă acestea privesc Furnizorul sau unul dintre furnizorii săi, sau transportatorii de marfă implicați, cu condiția ca Furnizorul să nu poată preveni aceste circumstanțe neprevăzute, sau în cazul în care circumstanțele se modifică semnificativ față de momentul încheierii Contractului, Furnizorul are dreptul de a suspenda executarea Contractului sau de a rezilia unilateral prezentul Contract fără notificare prealabilă, fără intervenția justiției, dar numai prin notificarea Beneficiarului cu privire la aceste circumstanțe, fără a fi obligat să plătească despăgubiri Beneficiarului sau terților.

XIV. Legea aplicabilă Contractului și litigii

a) Toate ofertele, cotațiile și contractele încheiate vor fi guvernate exclusiv de către și interpretate în conformitate cu legea română. Toate litigiile legate de sau care decurg din ofertele sau cotațiile și acordurile încheiate de Eurobox Technologies SRL vor fi supuse exclusiv Camerei de Comerț din București, cu condiția ca, în cazul în care Eurobox Technologies SRL inițiază o acțiune în justiție, aceasta să poată continua în fața unei instanțe de o altă jurisdicție.

XV. Modificări

a) Termenii sau condițiile care pretind să modifice aceste Condiții vor fi obligatorii numai în măsura în care sunt confirmate în scris de către Eurobox Technologies SRL. Termenii și condițiile care nu au fost modificate rămân în vigoare.

Aceasta este o traducere a textului în limba engleză. Textul în limba engleză este cel original și primează asupra oricărei traduceri.